1/2/4 CH Smart Wifi Light Switch โรงรถประตูเปิดเบรกเกอร์โมดูล12V 24V 220V ตัวรับสัญญาณ Tuya รีโมทคอนโทรลทำงานร่วมกับ Alexa

1/2/4 CH Smart Wifi Light Switch โรงรถประตูเปิดเบรกเกอร์โมดูล12V 24V 220V ตัวรับสัญญาณ Tuya รีโมทคอนโทรลทำงานร่วมกับ Alexa.

Sale price : $6.00
Category : การรักษาความปลอดภัย และการป้องกัน